රාජකීය පරිඝණක සදහා එල Games Collection එකක්.


Top Best 30 old SEGA games
Pentium 2 සිට ඉහලට ඕනෙම පරිඝණකයක ගහන්න පුලුවන්. 
ඇතුලත් මේවායි;
1. Addams Family
2. Adventures of batman and robin
3. Aladdin
4. Death and return of superman
5. immortal
6. incredible hulk
7. James bond the duel
8. Jungle book
9. Jurassic park
10. Jurassic park 2 the lost world
11. Jurassic park rampage edition
12. Knuckles in sonic 2
13. Lion king
14. Mcdonalds treasure land adventure
15. Mortal kombat
16. Mortal kombat 2
17. Pocahontas
18. Rambo 3
19. Smurfs
20. Sonic and knuckles sonic 3
21. Sonic the hedgehog
22. Street fighter 2 plus champion edition
23. Streets of rage
24. Streets of rage 2
25. Streets of rage 3
26. Terminator 2 the arcade game
27. Tiny toon adventures busters hidden treasure
28. Toy story
29. Ultimate mortal kombat 3
30. WWF raw

DOWNLOAD FULL   55.2MB

මොඩ් කරපු GTA:Vice City ගහලා තියෙනවාද?


GTA:Vice City කිව්වහම නොදන්න කෙනෙක් නැති තරම්. මේ ඒ හැමොම දන්න GTA:Vice City වල අලුත් version එකක්. තව විදියකට කිව්වොත් පරන GTA:Vice City මොඩ් කරලා හදපු අලුත් GTA:Vice City Modern. එලම එලකිරි. ගහලම බලන්නකෝ.

Gameplay:
You will play as Tommy Vercetti. Like the past Grand Thef Auto versions, you’ll have to travel around the cities completing missions that other characters have assigned to you. Each time you complete a mission, you will earn money then another mission will take place. Grand Theft Auto: Vice City contains various guns to use. One of them being a machine gun while the other can be a sniper rifle. Drive around town using hot cars or go around in an Ice Cram truck or garbage truck!

Game Features:
* As a major gateway to South America and the Caribbean and attracting migrants, Vice City is brimming with diverse characters, so there’s a friend for everyone. It is a sociable place and the new guy in town is sure to meet all manner of friendly people in the sunshine capital of America. Athletes, pop stars, real estate developers, politicians, trailer trash, everyone is moving to Vice City to find out what makes it the number one growth city in America. But, as Tommy quickly finds out, trust is still the rarest of commodities.
* Vice City offers vehicular pleasures to suit every taste. For the speed enthusiast, there’s high-performance cars and motorbikes. For the sportsman, a powerboat or a golf buggy lets you enjoy the great outdoors. For those that need that sense of freedom and escape, why not charter a helicopter and see the beauty of Vice City from the air?
* As the party capital of America, you would expect your ears to be seduced by a host of sultry melodies and pumping beats, but the city is truly rocking. You’ll be AMAZED as you sweep the through Vice City’s FM dial. If you are feeling like trouble, you can tune into some driving rock, or some crucial electro, or maybe you want to slow down with some sweet soul, and there will always be some great romantic anthems if you want to really take your mind off things.
* For the action man, or outdoors type, there’s tons of fun things to do and adventures to be had? guaranteed. For the secretive or creepy type, Vice City is full of surprises, a place where you’ll constantly be surprised by the vivacious, fun-loving types who live there and the things you can discover.

Minimum System Requirements
-System: 800 MHz Intel Pentium III or 800 MHz AMD Athlon 1.2GHz Intel Celeron or 1.2 GHz AMD Duron processor or equivalent
-RAM:128 MB RAM
-CD-ROM: 8X CD-ROM
-Video Memory: 32 MB VRAM
-Hard Drive Space: 915 MB
-Sound Board: Yes
-DirectX: DirectX v9.0

Recommended System Requirements
-System: Intel Pentium IV or AMD Athlon XP processor or equivalent
-RAM: 256 MB RAM
-CD-ROM: 16X CD-ROM
-Video Memory: 64 MB VRAM
-3D Sound Card: YesDOWNLOAD GTA:Vice City Modern 365.6MB
 
2010.Gta.Vice.City.Modern.part1.rar 201.9MB download
 
2010.Gta.Vice.City.Modern.part2.rar 163.7MB download
 

Mafia කල්ලියක නායකයෙකු වීමට ඔබටත් අවස්ථාවක්

Made Man PC Rip 133 mb Only

පරිඝණකයක් තියාගෙන මේ Game එකනම් නොගහා ඉන්න එපා. PC Rip කියන්නේ ලොකු ධාරිතාවයකින් යුතු PC Games සංස්කරණයකොට අඩු ධාරිතාවයකින් යුතු PC Games බවට පත්කිරීමයි. 128MB VGA එකක් තිබුනොත් හොදටම ඇති. On borard වුනත්, Separate වුනත් කමක් නෑ.

 

Made Man tells the story of Joey Verola, a longtime Mafia crony who's on the verge of being "made." Most of the story is a series of flashbacks that Joey recants to a friend while they drive through New York. What, exactly, the whole plot is actually about is never terribly clear. The game jumps around a lot, and the cutscenes aren't scripted well enough to properly extrapolate on what's going down. One minute you're hijacking a truck in North Carolina; the next you're in the middle of the Vietnam War. The in-between bits of narration try to set all this up into an overarching tale of gold buried in a coffin and rival families in cahoots with federal agents to take you down, but it's all very disjointed and, after a while, insufferable. The lone positive is that Joey is voiced by a solid actor who seems to be channeling Goodfellas-era Ray Liotta at times, and he sells the character as best he can. But every other actor hams it up so badly, and the plot itself is so scattered and unintelligible, that the whole thing is downgraded to somewhere between Godfather III and Corky Romano in the lexicon of mob fiction

Windows XP/2000
MINIMUM
Intel Pentium 3 or AMD Sempron 1.0GHz Processor
256MB RAM
1.5GB Hard Disk Space
DirectX 9.0c
128MB DirectX Compatible Video Card
DirectX Compatible Sound Card


Download Hotfile 133 mb
http://hotfile.com/dl/66890353/c66a9a1/made_man_PC_Rip.rar.html


Download Fileserve (mirror) 133 mb
http://www.fileserve.com/file/m8xGS3b/made man PC Rip.rar

 
Copyright © ALIEN TITAN